TEM • Stortorget 17 • 211 22 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page (Google)

Swedish Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Spanish

Några av de senaste årens avslutade projekt visas nedan.

FARA, Företaganpassad ReseAnalys (2011) - Projektets syfte var att på sikt minska den miljöpåverkan som företagens tjänsteresor orsakar samt att skapa möjligheter för företagen att använda de resurser som läggs på tjänsteresor mer effektivt. Mer konkret hade projektet som en målsättning att genomföra en analys av deltagande organisationers tjänsteresor och ta fram en konkret handlingsplan för att nå bekväma, effektiva och mer miljöanpassade tjänsteresor. Projektet genomfördes i samarbete med Hållbar Mobilitet Skåne med finansiering från Trafikverket.

Rena turen med mopeder (2009-2011) - Trängsel i städerna och högt bensinpris gör att mopeder blir alltmer populära både i Sverige och runt om i världen. De gamla tvåtaktarna luktar illa men vad släpper de ut egentligen? Är de nya motorerna så mycket bättre? Blir det bättre med etanol i tanken? TEMs forskningsprojekt "Rena Turen med mopeder" jämförde motorer och bränslen på testanläggningen hos BNM Research i Värmland. I avgaserna mättes kolväten (HC), kolmonoxid (CO) och kväveoxider (NOx), PAH (polyaromatiska kolväten) och aldehyder som är hälsofarliga och ofta bildas vid förbränning. Projektet finansierades av Stiftelsen Futura och BAFF, Bio Alcohol Fuel Foundation. Resultaten har sammanställas i en TEM-rapport.

Miljödriven produktutveckling (2006-2007) - Ett projekt som syftade till att utveckla de deltagande små- och medelstora företagen och deras produkter. Vinnova stöttade arbetet med medel från programmet Forska & Väx.

ENSTREKO (2007) - En framtidsanalys på energiomställningens effekter och vilka hot och möjligheter det innebär för företagen. Studien finansierades bl.a. av Region Skåne och IUC Sverige (Industriellt UtvecklingsCenter). Ett stort förändringsarbete kvarstår i små och medelstora företag för att kunna hantera ökande energikostnader. Generellt konstaterades små- och medelstora företagen ha låga prioriteringar och/eller kunskaper om sin energiförbrukning även om undantag finns. Metoder att underlätta omställningen diskuteras också i studien.

MiljöVis i Öresundsregionen (2004-2006) - Ett Interreg-projekt som syftade på att förbättra miljöarbetet hos små och medelstora företag i de deltagande kommunerna (Helsingborg, Landskrona, Svedala och Trelleborg) Ca 100 skånska företag deltog i någon av de aktiviteter som anordnats inom MiljöVis-projektet. Bl.a. genomfördes en seminarieserie i egenkontroll för tillstånds- och anmälningspliktiga företag i de deltagande kommunerna.

Miljödriven affärsutveckling (2003-2004) - Ett projekt inom ramen för NUTEK:s program "Miljödriven Affärsutveckling"€ med samfinansiering från Region Skåne. Till vår hjälp hade vi PERITEC företagsutveckling AB. I projektet deltog 20 skånska små- och medelstora företag inom främst tillverkande industri. De hade alla kommit en bit på vägen i sitt miljöarbete, många hade ISO 14001, men ville nå ökad affärsnytta. I projektet utvecklades en systematik för att koncentrera företagens fokus på de framgångsfaktorer som ger ständiga förbättringar miljö- och affärsmässigt. Arbetet bedrevs i en seminarieserie samt vid företagsbesök och resultatet är en handbok användbar för andra företag i samma situation. En snabbguide finns att ladda ner som PDF

Konstruktionsverktyg för energieffektiv projektering av fartyg (2004) - Stiftelsen TEM deltog fram till år 2004 i ett forskningsprojekt rörande miljöanpassad konstruktion av fartyg tillsammans med SSPA, Mariterm och Chalmers. TEM stor för miljökompetensen och utförande av livscykelanalyser.

LCA-ship. Design tool for energy efficient ships, A Life Cycle Analysis Program for Ships. "The main purpose of the project has been to establish methods, tools and to collect data in order to make it possible to perform Life Cycle Analyses (LCA) of ships and marine transports. The project has thereafter developed the software tool/programme, LCA-ship that makes it possible to perform LCA of ships and ship performance. The programme contains modules that make it possible to predict vessels need for propulsion power and modules to specify, estimate and optimise the energy system onboard. The project has been performed by the three project partners TEM, MariTerm AB and SSPA Sweden AB. The project has been sponsored by VINNOVA and The Swedish Energy Authorities together with industrial partners of the project (The Swedish Ship Owners Association, Stena Rederi AB, Wallenius Lines, Gorthon Lines AB, Ecoship Engineering AB and Munters Europe AB."

Environmental Investigation Polish Shipyard Industry Sector (2001-2003) - Forskningsprojektet EIPSIS var en del av EUREKA-projektet Balt Eco Logical Ship. Syftet med EUREKA-projektet var att utveckla tekniskt avancerade och miljö- och kostnadseffektiva fartyg för transport av flytande och fast gods i Östersjön. Övergripande mål med EIPSIS var att minska miljöbelastningen från varvsindustrin i Östersjöregionen, att bidra till utvecklingen av hållbar fartygsproduktion i Polen som ses som marknad för svenska underleverantörer samt att etablera en kostnadseffektiv polsk/svensk infrastruktur för små och medelstora företag som verkar i projektets nätverk. I projektet samarbetade vi med International Institute of Industrial Environmental Economics (iiiee). EIPSIS finansierades av NUTEK m.fl. aktörer.

Kontakta TEM om du vill ha mer information om något av projekten »

Scroll to top