sven

Så kommer du igång med jämställdhetsarbetet

TEM har genomfört ett projekt för att ta fram en metodik för att integrera jämställdhetsaspekter i befintliga ledningssystem. Projekt syftade till att underlätta verksamheters systematisering och implementering av jämställdhetsaspekter, ex arbetsförhållanden, rekrytering och lönefrågor, i sina befintliga ledningssystem. Detta för att lyfta jämställdhetsfrågornas ställning i organisationen och därmed skapa ett effektivt arbete för mer jämställda villkor och lika förutsättningar för kvinnor och män. Genom att addera ett jämställdhetsperspektiv i redan befintliga rutiner, instruktioner och policies kan organisationer spara värdefull tid och andra resurser samtidigt som medarbetarnas kännedom om strukturen kan göra förändringsarbetet mer lättförståeligt. Projektet är genomfört på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten.

Den metodik som tagits fram består av tre steg: inventering av befintligt system, implementering av jämställdhetsperspektivet och uppföljning av arbetet. I denna artikeln ges en kort presentation kring det första steget, inventering. Under de kommande veckorna kommer de andra stegen att presenteras.

Steg 1: Inventering

I uppstarten av arbetet bör en grundläggande inventering och kartläggning av dagens arbete göras. Det innebär att ledningssystemet och tillhörande rutiner och arbetssätt gås igenom för att identifiera var jämställdhetsfrågan tas hänsyn till idag och identifiera var det finns ytterligare behov att adressera jämställdhetsaspekter för att öka styrningen för en mer jämställd arbetsplats. Nedan beskrivs några metoder som kan användas för att inventera det nuvarande arbetet. Fler metoder återfinns i den fullständiga rapporten om jämställdhetsintegrering >>

Gap-analys
Genom att jämföra dagsläge med det önskade läget skapas en översikt kring vad som saknas eller behöver förbättras. Analysen kan göras exempelvis mot AFS (2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö eller andra hållbarhetsriktlinjer.

Dokumentgenomgång
En total genomgång av samtliga dokument, rutiner, instruktioner och policyer görs för att identifiera var i ledningssystemet som punkter kring jämställdhet kan adderas. Metoden är tidskrävande men säkerställer ett detaljerat grundarbete.

Intervjuer med processägare
Om det är svårt att samla samtliga processägare till ett gemensamt möte kan ansvariga intervjuas separat för att diskutera hur jämställdhetsaspekter kan integreras i deras respektive processer och rutiner.


Case: inventering genom gapanalys

En av projektdeltagarna lyfte frågan kring uppstart av jämställdhetssatsningen till huvudkontoret för att få en tydlig förankring hos ledningen. Efter att tillsammans diskuterat ramen för arbetet och definitionen av jämställdhet inom just det företaget påbörjades arbetet med att inventera de nuvarande rutinerna och instruktionerna i ledningssystemen. I samband med inventeringen gjordes en gap-analys mot de aktiva åtgärder som finns i Organisatorisk och social Arbetsmiljö (AFS 2015:4) med fokus på arbetsförhållanden, lön & anställningsvillkor, rekrytering & befordran, utbildning & kompetensutveckling samt möjligheten att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Eftersom de ville skapa en heltäckande bild av verksamheten involverades också både personalorganisationer och lokala ledningsgrupper, vilka kunde inkomma med synpunkter på gap och lämna förbättringsförslag.


 

Hela rapporten finns nu tillgänglig på vår hemsida. Där hittar du råd och olika metoder för hur ni kan gå tillväga för att genomföra de olika stegen. Du hittar också fler konkreta exempel på vilka rutiner som kan vara användbara i arbetet.

Kontakta oss om du vill lära dig mer om metodiken eller få råd i hur ni kan utveckla jämställdhetsarbetet i just er verksamhet.

Linnea Turnstedt
Hållbarhetskonsult och projektledare

0708-927305

 

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2021 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.